Kedy : 28.07.2014

Valčianske melódie nad očakávanie

Starostlivá príprava podujatia členmi MO Matice slovenskej a obcou Valča v spolupráci s TKS Martin sa zúročila v zdarnom priebehu III. ročníka prehliadky matičiarskych súborov Turca s hosťami zo Sľažian okr. Zlaté Moravce.

Kedy : 28.07.2014

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Valča

Už tradičná akcia nášho futbalového klubu a obce Valča pokračovala ďalším ročníkom.

Kedy : 25.07.2014

Prázdniny bez nudy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Miestny odbor Matice slovenskej Diaková a Dom Matice slovenskej v Žiline Vás srdečne pozývajú na celodenné športovo-hrovo-relaxačné podujatie pre deti Prázdniny bez nudy.

Kedy: Piatok 15. augusta 2014 od 10.00 h
Kde: POTRAVINY PAGI a COLNICA DIAKOVÁ

Kedy : 15.07.2014

Na horných lúkach

Projekt MO Matice slovenskej s podporou obce Valča – oživenie a návrat k ľudovým zvykom a tradíciám pokračoval už štvrtým dielom. Po vynášaní Moreny, stavaní mája, pálení Jánskeho ohňa, prišli na rad horné lúky.

Kedy : 10.07.2014

Aktivita dôchodcov

Členovia miestneho klubu dôchodcov zmysluplne využívajú volný čas.

Počasie

Predpoveď počasia

Aktuality

Užili sme si športový a kultúrny sviatok v našej obci

Podrobnejšie v odkaze šport a kultúta.

Kedy : 28.07.2014

Návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Valča

Kedy : 25.07.2014

Súťaž hasičov o putovný pohár starostu obce Valča

Ani nižšia tohoročná účasť neznížila kalitu výkonov jednotlivých družstiev

Kedy : 19.07.2014

Oznámenie

Vážení spoluobčania,

Povodie Váhu plánuje realizovať stavbu vo Valčianskej doline nad hotelom Impozant- „Valča – Valčiansky potok – sedimentačná nádrž – rekonštrukcia“. V súvislosti so schvaľovacím procesom predmetnej stavby, Povodie Váhu pripravilo zmluvu o budúcej zmluve, ktorú plánuje uzavrieť so všetkými vlastníkmi parciel, ktoré budú touto stavbou dotknuté . Majetkové vyrovnanie v tomto procese bude realizované aj na tie časti parciel, ktoré boli použité na vybudovanie súčasnej sedimentačnej nádrže.
Obecný úrad doporučuje občanom – vlastníkom parciel, ktoré už boli zatopené a vlastníkov parciel, ktoré budú plánovanou výstavbou dotknuté, aby zmluvu, ktorú v týchto dňoch obdržia podpísať, čím pomôžu zvýšiť protipovodňovú bezpečnosť obce a zároveň dosiahnu týmto úkonom aj majetkové vysporiadanie už existujúcej zatopenej časti, ktorá vznikla po výstavbe prvej nádrže. Svojím podpisom, resp. nesúhlasným stanoviskom sa výrazne pričiníte o to, či pre obec strategická stavba bude realizovaná.
Zmluvy po podpísaní môžete doniesť na obecný úrad, ktorý sa postará o jeho doručenie Povodiu Váhu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete s dôverou obrátiť na starostu obce.

Ing. Štefan Paľo starosta obce

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov - odozvy

Na stránke Facebook OU Valča prebieha diskusia k príspevku o vandalizme na Dielci. Mnohí na Face nechodia, preto časť diskusie zdieľam na našom portáli.

Kedy : 18.07.2014

Vyčínanie vandalov

S príchodom prázdnin sa v obci objavili aj pre normálnych ľudí nepochopiteľné výčiny a prejavy vandalizmu. Tentoraz sa terčom stal športový a odpočinkový areál na Dielci.
Kedy : 16.07.2014

Opatrenie starostu obce

V súvislosti opakujúcich sa prípadov nekontrolovaného uskladnenia odpadu s okamžitou platnosťou starosta obce nariaďuje:- sklo, bez zrkadiel a autoskiel ukladať do zelených kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri bytovkách pod Dielcom, pri obchode Fialová, na rázcestí pri Žabačke, pri starej Jednote, pri obecných bytovkách a pri bývalej dolnej Jednote – zákaz sypania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu do kontajnerov umiestnených pod Dielcom – tieto sú určené výlučne pre chatárov – domový odpad ukladať výlučne do vlastných smetných nádob – plasty ukladať do žltých vriec – drobný stavebný odpad, ale aj iné zložky separovaného odpadu je možné odovzať bezplatne v zbernom dvore Bratner-u, v Martine, na jednu domácnosť 500 kg ročne, v pracovné dni od 10.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Porušenie tohto nariadenia budeme považovať za hrubé porušenie VZN č.4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valča a bude riešené v priestupkovom konaní s uložením pokuty až do výšky 6.638,78 € (200 000,- Sk).

Ing. Štefan Paľo starosta obce
Kedy : 16.07.2014

Jednanie na MÚ Vrútky naznačilo uspokojivý výsledok.

Návrh MO Matice slovenskej a obce Valča na zvýraznenie osobnosti Ing. Arch. Stanislava Zachara valčianskeho rodáka v meste Vrútky, kde pôsobil a je aj pochovaný, sa stretol so záujmom predstavenstva MÚ Vútky.

Kedy : 16.07.2014