Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Čo vybavujeme

Evidencia obyvateľov

Vybavuje:

Ľubomíra Červeňová   tel.: 0911509355   email: lubomira.cervenova@obecvalca.sk 

 Čo potrebujem k trvalému a prechodnému pobytu občana:  

- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
 
Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte: 
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 5,00 €
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa. 
 
Zrušenie trvalého pobytu: 
- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu 
 

Informáciu o poplatkoch nájdete v sadzobníku poplatkov.

 


 

Tlačivá pri zmene pobytu


 

 

 

Pridelenie súpisného čísla

NOVÁ PLATNÁ od 1.7.2015

 

 

Matrika

Vybavuje:
Elena Frličková     tel.: 0911509355      emial: elena.frlickova@obecvalca.sk

Informáciu o poplatkoch nájdete v sadzovníku poplatkov.

Osvedčenie podpisu: 

 •  Občan sa musí dostaviť osobne
 •  Občiansky preukaz
 •  Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 •  Správny poplatok –  2 € /od 1.1.2018/
 •  Overenie podpisu je  možné doma alebo v neúradných hodinách na požiadanie /hlavne pre imobilných občanov/  po dohode na tel. čísle 0911387778.

Osvedčenie listiny: 

 •  Originál listiny
 •  Správny poplatok  – 2€  € za jednu stranu

Výpis a odpis z registra trestov :

 • Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo  na obecnom úrade) - vybavenie trvá 2-3 týždne. Správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis / odpis registra trestov  je v obciach, ktoré vedú matriku 1,50 eura. 
 • Občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)
 • Poplatok za vydanie výpisu / odpisu registra trestov je 4 eurá a uhrádza sa prostredníctvom Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Potvrdenie pre evidenciu poplatku nie je možné zakúpiť v priestoroch Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
 • výpis alebo odpis z RT možno vybaviť aj  na  vybraných poštách v SR - pošta MARTIN 1 

Vystavenie matričného dokladu:

a )  rodný list – vystaví príslušný mestský alebo obecný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa.

1. Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve - rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Na príslušnom matričnom úrade predloží k nahliadnutiu sobášny list, platné preukazy totožnosti a tlačivo Hlásenie o narodení vydané pôrodnicou. Meno alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov  na sobášnom liste. 

2. V prípade, že rodičia nie sú zosobášení, dostavia sa na ktorýkoľvek matričný úrad s platnými preukazmi totožnosti  /právoplatný rozsudok o rozvode manželstva/  a spíšu ešte pred narodením dieťaťa  Zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, aby spoločne určili otcovstvo a priezvisko už počatého dieťaťa. Túto zápisnicu si zoberie budúca mamička so sebou do pôrodnice. 

3. Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom  stave.

4. Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa) môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.

5. Ak sa dieťa narodilo vdove - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela.Rodný list sa vydáva rodičom dieťaťa, vo výnimočnej situácii môže rodný list vybaviť po predložení dokladov aj iná osoba na základe splnomocnenia.

b )  sobášny list – vystaví príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. 

sob

1/ Uzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt - snúbenci predložia originál rodných listov /osvedčená fotokópia/, platný občiansky preukaz /platný cestovný pas a potvrdenie o trvalom pobyte v prípade, ak jeden zo snúbencov je štátny občan SR s trvalým pobytom mimo územia SR/, prinesú čitateľne a zrozumiteľne vypísanú Žiadosť o uzavretie manželstva. Ak je jeden zo snúbencov rozvedený je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. V prípade vdovca /vdovy/ sa predkladá úmrtný list zomretého alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Pri neplnoletosti jedného zo snúbencov je nutné priniesť právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení.

2/ Uzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom nemajú snúbenci trvalý pobyt – snúbenci predložia všetky hore uvedené doklady, prinesú Povolenie na uzavretie manželstva /delegáciu/ vystavenú matričným úradom v mieste trvalého pobytu jedného z nich /správny popl. 20 € (od 1.1.2018)/. Matričný úrad v mieste konania sobáša skontroluje podklady a vyberie poplatok 20 € (od 1.1.2018). Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo mimo určenú obradnú miestnosť, príp. mimo schválených sobášnych dní zaplatia správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3/ Uzavretie manželstva občana SR a cudzinca – občan SR predloží Žiadosť o uzavretie manželstva a všetky doklady uvedené v časti 1. Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva originál rodný list /osvedčená fotokópia/, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte /nie starší ako 6 mesiacov/, potvrdenie o osobnom stave /nie staršie ako 6 mes./, úmrtný list zomretého manžela, ak je cudzinec ovdovelý, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec rozvedený a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. Matričné doklady, vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením, ak ho majú mať.

4/ Uzavretie manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi – snúbenci si podajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa uvedený kostol nachádza. Ani jeden z nich nemusí mať v uvedenom obvode trvalý pobyt. Ďalej predkladajú ostatné doklady uvedené v časti 1. Za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženského spoločenstva - správny poplatok 10 € (od 1.1.2018). Od 15.3.2018 sa poplatok ruší.

Uzavretie manželstva mimo určené sobášne dni (piatok  a sobota) - správny poplatok 20 € (od 1.1.2018) a uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti - správny poplatok 70 € (od 1.1.2018).

c )  úmrtný list – vystaví príslušný matričný úrad, v obvode ktorého úmrtie nastalo alebo bola Pozostalí, príp. osoba, ktorá vybavuje pohreb, príp. pohrebná služba predložia matričnému úradu List o prehliadke mŕtveho 3 x , doklad totožnosti zomretého. Matrika prekontroluje doklady a doplní chýbajúce údaje v nich, vyhotoví úmrtný list a odovzdá ho osobe vybavujúcej pohreb /pohrebnej službe/  a tiež tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb.Matričné doklady – rodný, sobášny a úmrtný list sa vystavujú na počkanie v jednom vyhotovení.  

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričného dokladu pod bodom a/b/c, ktoré sa týkajú jeho, alebo členov jeho rodiny. Pri predložení občianskeho preukazu za vydanie matričnoho dokladu zaplatí 5€.

Osobitná matrika v Bratislave - zápis všetkých matričných udalostí, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine, a to narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie. Pracovisko osobitnej matriky nepreberá žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt a ten zabezpečí vystavenie dokladov na použitie v SR.Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť cudzozemskú verejnú listinu – originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu, zviazanú s jej úradným prekladom, okrem českého jazyka. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Žiadateľ predloží doklad totožnosti občana SR a spíše na matrike Zápis o danej matričnej udalosti, ktorý je spoplatnený sumou 10€.

 


 

Tlačivá k matrike

Platí pre vlastnú potrebu aj rodinného príslušníka

 

 

 

 

Dane a poplatky

Vybavuje:
Bc.Vladimíra Lacová  tel.: 0911509355 email:vladimira.lacova@obecvalca.sk ,podatelna@obecvalca.sk,

Čo potrebujem k nasledovným daniam:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI : 

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Valča.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade, stránke ministerstva financii alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň vyrubí  rozhodnutím správca dane každoročne do 30. mája  bežného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15. júna bežného zdaňovacieho obdobia, resp. v dvoch splátkach uvedených v rozhodnutí.
 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný osobne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane(vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zároveň si musí zakúpiť evidenčnú známku obce s číslom.

Daň za psa sa vyrubuje súčasne s daňou z nehnuteľnosti  spoločným rozhodnutím do 30. mája. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 15. júna.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa(meno psa), jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

Sadzba dane je  5 € za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu vo Valči - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daň za užívanie verejného priestranstva je 0,165€ za meter štvorcový na deň.  Obecný úrad daň vyrubuje rozhodnutím, pred začatím užívania verejného priestranstva.


Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

Sadzba dane je 0,40€ na osobu a prenocovanie. Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu mesačne, vždy do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Zároveň vypĺňa i tlačivo Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí. Podkladom na vyrubenie a odkontrolovanie  dane je kniha ubytovaných, ktorú je povinný viesť každý prevádzkovateľ.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom za osobu, zamestnanca a deň vo výške 17€. Vyrubuje sa rozhodnutím. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím do 31. marca za daný kalendárny rok, vychádza obec z posledných údajov z evidencie obyvateľstva, známych v čase vyrubovania poplatku. Vyrubený poplatok je splatný naraz. Pri poplatku vyššom ako 100€ sa poplatok zaplatí v dvoch splátkach uvedených na rozhodnutí.

Daň za nevýherné hracie prístroje: 

Predmetom dane za nevýhrerné hracie prístroje, sú hracie prístroje (elektornické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (napr. bowling, šípky, biliard a pod.).Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní, od vzniku daňovej povinnosti.Správca dane potom daň vyrubí rozhodnutím.Sadzba dane je 60€ za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. Daň je splatná do 30 dní.

 


 

Tlačivá DzN 2015


 

 

 

 

Životné situácie

ÚMRTIE - POHREB

(pozri aj časť matrika -úmrtný list)

Prípad, keď osoba zomrie doma:

Privolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela (tiesňová linka č. 155, obvodný lekár 043/429 41 20 )

Kontaktujte pohrebnú službu (Silencia, Poničanova ul. 141/, Martin, pri Národnom cintoríne, č. tel. 043/ 422 48 89, 0907 477 070 alebo Advent, Bottova u. 767/19, Martin č. tel. 043/422 01 20, 0903 807 640 alebo Karma, Bottova 767/19, Martin, č. tel. 043/423 70 42)

Pripravte oblečenie pre zosnulého do rakvy a pripravte zosnulého na uloženie do rakvy ( sami alebo prostredníctvom pohrebnej služby )

Na matriku (tel. č. 043 429 41 02) doručte list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí vystavené lekárom, na matrike vybavíte aj vystavenie úmrtného listu a žiadosť o pohrebné. Požiadajte správcu domu smútku p. Ladislava Škvarku ( 043/4294 817) o uloženie zosnulého do chladiaceho boxu v dome smútku vo Valči. Obecný úrad požiadajte o vytýčenie hrobového miesta na miestnom cintoríne, prípadne rezervujte si miestnosť na kar.

V prípade, že zabezpečujete  cirkevný obrad katolícky, obráťte sa  na Farský úrad Valča ( č. tel. 043/4294129 , 0902 745 424,

pre cirkevný obrad evanjelický kontaktujte príslušný ev.farský úrad.

Civilný obrad zabezpečuje Obecný úrad Valča.

Zvonenie za umrelého zabezpečuje p. Ladislav Škvarka 043/4294 817.


Prípad, keď osoba zomrie v nemocnici:

Personál z nemocnice vás bude kontaktovať a podá vám potrebné informácie o úmrtí osoby

Kontaktujte pohrebnú službu (Silencia, Poničanova ul. 141/, Martin, pri Národnom cintoríne, č. tel. 043/ 422 48 89, 0907 477 070 alebo Advent, Bottova u. 767/19, Martin č. tel. 043/422 01 20, 0903 807 640 alebo Karma, Bottova 767/19, Martin, č. tel. 043/423 70 42)

Do pohrebnej služby prineste list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí vystavené lekárom, občiansky preukaz zosnulého, zdravotný preukaz zosnulého, oblečenie pre zosnulého. Pohrebná služba zabezpečí uloženie zosnulého v chladiacom zariadení až do konania pohrebného obradu.

Na matriku v mieste úmrtia zosnulého prineste list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí vystavené lekárom, občiansky preukaz zosnulého, zdravotný preukaz zosnulého ( tieto úkony môže zabezpečiť aj pohrebná služba).

V prípade, že zabezpečujete  cirkevný obrad katolícky, obráťte sa  na Farský úrad Valča ( č. tel. 043/4294129 , 0902 745 424, 

pre cirkevný obrad evanjelický kontaktujte príslušný ev.farský úrad.

Civilný obrad zabezpečuje Obecný úrad Valča.

Zvonenie za umrelého zabezpečuje p. Ladislav Škvarka 043/4294 817.


Prípad, keď by ste našli neznámeho zosnulého, ktorý zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu:

Je nevyhnutné zavolať okrem lekára (linka č. 155) a políciu ( tiesňová linka č. 158), ktorí určia ďalší postup. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie tela alebo ak sa nezistí totožnosť mŕtveho do 7 dní od jeho úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

Prípad, keď úmrtie nastalo inde – nie doma ani v nemocnici( napr. dopravná nehoda, domov dôchodcov)

Postup je rovnaký s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. V tomto prípade budete kontaktovaný políciou alebo personálom sociálneho zariadenia, ktorí vám poskytnú potrebné informácie.


 

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Obec Valča v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.  poskytuje opatrovateľskú službu, ktorá pomáha občanovi riešiť jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu. 
Opatrovateľskou službou sa občanovi, ktorý je v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci na túto službu odkázaný, poskytuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím. 

O poskytnutie opatrovateľskej služby môžete požiadať na obecnom úrade, je potrebné vyplniť žiadosť.

K žiadosti je potrebné priložiť návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby od ošetrujúceho lekára.


 

opatrovatelska služba


 

 

Cestovný poriadok Valča -Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK

Valča- Príbovce a späť 506410_2018-12-09.pdf (50.1 kB)
Valča-Trnovo a späť 506408_2018-12-09.pdf (60.6 kB)

regionálne vysielanie z Turca

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka