Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Dane a poplatky

DANE A POPLATKY

Vybavuje:
Michaela Bažíková   tel.: 043/4294102   email: podatelna@obecvalca.sk,

Čo potrebujem k nasledovným daniam:

Daň z nehnuteľnosti: 

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Valča.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade, stránke ministerstva financii alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 

Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný osobne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Zároveň si musí zakúpiť evidenčnú známku obce s číslom vo výške 0,72 €.

Daň za psa sa vyrubuje súčasne s daňou z nehnuteľnosti spoločným rozhodnutím do 30. mája. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 15. júna.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa (meno psa), jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

Sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok.

 

Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie. Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu mesačne, vždy do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Zároveň vypĺňa i tlačivo Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí. Podkladom na vyrubenie a odkontrolovanie  dane je kniha ubytovaných, ktorú je povinný viesť každý prevádzkovateľ.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom za osobu, zamestnanca a deň vo výške 0,0466 €. Vyrubuje sa rozhodnutím. Pri vyrubení poplatku vychádza obec z posledných údajov z evidencie obyvateľstva, známych v čase vyrubovania poplatku. Vyrubený poplatok je splatný naraz. 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje: 

Predmetom dane za nevýhrerné hracie prístroje sú hracie prístroje (elektornické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (napr. bowling, šípky, biliard a pod.). Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní, od vzniku daňovej povinnosti. Správca dane potom daň vyrubí rozhodnutím. Sadzba dane je 60,- € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. Daň je splatná do 30 dní.

 


 
Dohoda k podaniu DP.pdf(268.8 kB)Dohoda k podaniu DP.pdf
Ohlasovacia povinnosť na KO 2014.pdf(122.4 kB)Ohlasovacia povinnosť na KO 2014.pdf
DzN_tlacivo-1.1.2015.pdf(5.3 MB)DzN_tlacivo-1.1.2015.pdf
Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf(128 kB)Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka