Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Vybavuje:

Michaela Bažíková   tel.: 043/4294102   email: podatelna@obecvalca.sk


PREDPIS

 • Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):
 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
 • občiansky preukaz
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca bytu (domu):
 • občiansky preukaz
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
 • občiansky preukaz
 • vlastníci s listom vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,- €.


PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási prechodný pobyt do 10 dní po ubytovaní. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný nahlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Hlásenie pobytu občana v zahraničí – občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Občania nemajú povinnosť sa z pobytu odhlasovať. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt.

DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):
 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
 • občiansky preukaz
 • oznámenie o uzavretí manželstva,
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca bytu (domu):
 • občiansky preukaz
 • nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníka
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
 • občiansky preukaz

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť 5,- €.


PREHLÁSENIE POBYTU V RÁMCI OBCE

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Valča.

DOKLADY:

Vlastník bytu:
 • občiansky preukaz
 • list vlastníctva  
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
 • občiansky preukaz
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
Nájomca bytu (domu):
 • občiansky preukaz
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)
Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
 • občiansky preukaz

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom / prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,- €.


ODHLÁSENIE POBYTU DO ZAHRANIČIA

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

DOKLADY: občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

K zrušeniu trvalého pobytu môže dôjsť:

 1. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 2. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“
 3. ak budova zanikla.

Ohlasovňa pobytu vydá verejnú vyhlášku o zrušení trvalého pobytu a vyvesí ju na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

DOKLADY:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

POPLATOK: bez poplatku


POTVRDENIE O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE

Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

DOKLADY:

 • občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: 5,- €

 


 

SÚHLAS OBCE K UDELENIU PRECHODNÉHO POBYTU CUDZINCOVI

Dňa 1.1.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2 písm. k), a to vyjadriť súhlas o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Pripojený odkaz poukazuje na 
§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú: 
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Nakoľko zákon exaktne odkazuje iba na požiadavky na byty, podľa nášho názoru sa obec môže vyjadrovať iba k ubytovaniu v bytoch, bez ohľadu na to, ci sa nachádzajú v bytových domoch, alebo rodinných domoch. V ostatných prípadoch vydá obec vyjadrenie o nepríslušnosti.

Formulár žiadosti a súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebné vyplniť a podpísať žiadateľom. Každý žiadateľ je povinný vyplniť samostatný formulár.

Vzhľadom ku skutočnosti, že žiadateľ je cudzinec, nepredpokladá sa použitie zaručeného elektronického podpisu v zmysle legislatívy SR, preto je potrebné originál podpísaných tlačív osobne, alebo poštovou prepravou doručiť na Obec Valča, 038 35  Valča 375.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka