Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Materská škola

Kontakty

Riaditeľka Materskej školy Valča:

Bc. Veronika Barčíková - učiteľ s 1. atestáciou                     skolka

 

Telefón: 043/4294207

Email:                                                       materskaskola@obecvalca.sk, msvalca@azet.sk

webstránka: http://www.obecvalca.sk/materska-skola/ll/1/sm/103386/h/103386/.htmlUčitelia Materskej školy Valča:                                                       

Denisa Dendisová

Daniela Pisarovičová - učiteľ s 1. atestáciou

Mgr. Radomíra Tomčányová t.č. materská dovolenka /19.4.2017/

Kristína Schumichrastová - zastupovanie počas MD /od 11.9.2017/

Mgr. Viera Hurtová 

Darina Havlíková - učiteľ s 1. atestáciou

Zamestnanci:      

Andrea Baková - vedúca ŠJ

Emília Lutišanová - hlavná kuchárka

Helena Michnáčová - kuchárka

Emília Nogová - školníčka

 

Charakteristika Materskej školy:

Naša materská škola je situovaná do krásneho prostredia, obklopená bohatou zeleňou. 
Zariadenie je celodenné /v prípade požiadania rodiča poskytujeme aj poldennú starostlivosť/, trojjtriedne, so školskou kuchyňou, jedálňou a vlastnou kotolňou. Priestory sú prispôsobené prísnym hygienickým požiadavkám a nárokom na celodenný pobyt detí v MŠ. Prevádzka materskej školy je od 6:00 hod. do 16:30 hod. Triedy sú nanovo vymaľované s bohatým množstvom hračiek a hravého materiálu. Trieda predškolákov je vybavená novým nábytkom. Chodby a priestory MŠ sú pravidelne vyzdobené podľa ročného obdobia, lahodiace očkám detí i rodičov.
Každá trieda je vybavená dvoma počítačmi s tlačiarňou, kde sa detičky oboznamujú so základmi počítačových znalostí prostredníctvom logických hier. V 1. a 3.triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa.

Okrem iného je v každej triede televízor, DVD prehrávač, audio technika… Každá trieda má vlastný kabinet učebných, výtvarných a pracovných pomôcok. Materská škola má vlastnú detskú, ako aj pedagogickú knižnicu. 
Exteriér tvorí rozľahlá školská záhrada s veľkým množstvom vzrastlých ihličnanov, listnatých stromov a ozdobných kríkov. Je vybavená detským altánkom so schodíkmi a teraskou z dreveného materiálu, lavičkami, dvoma pieskoviskami, detskými preliezkami a šmýkačkami. Jej súčasťou je aj sklad záhradných detských hračiek, ktorý je veľmi dobre vybavený. 
Nachádza sa tu veľká trávnatá plocha pre kolektívne, individuálne hry, ako aj na akcie, ktoré MŠ každý rok usporiadava v spolupráci s Radou školy, obecným úradom a rodičmi.

Zameranie MŠ: Naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky. V učebných osnovách zohľadňujeme obsah Štátneho vzdelávacieho programu.

Na základe výberu detí s umeleckým nadaním má zriadený krúžok prezentujúci ľudové tradície, hudobno-pohybový krúžok a krúžok výtvarnej výchovy. Komunikačné kompetencie v závislosti od záujmu zákonných zástupcov detí a rečových predpokladov detí, rozvíjame v anglickom jazyku. Materská škola je zapojená do rôznych projektov a výtvarných súťaží, v ktorých sa naše detí veľmi dobre umiestňujú.

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov rešpektujeme aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, vekové a individuálne osobitosti a rozvíjame hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti. Zvýšenú pozornosť chceme venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností.


 

Informácia zriaďovateľa k 1.9.2018

Zriaďovateľom Materskej školy Valča je Obec Valča. Prijímanie detí do predškolského zariadenia - Materská škola Valča je nasledovný: 

- deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi predškolského zariadenia, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu,

-  nástup do Materskej školy vo Valči je k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita,

- na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku dieťaťa,

- o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľka materskej školy,

- rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy dostane zákonný zástupca písomne /spravidla do 30. mája príslušného kalendárneho roku/ na adresu trvalého pobytu.

Počet detí MŠ Valča v školskom roku 2018/2019

Vek detí v triede

Počet

3 - 4 ročné 

21

4 - 5 ročné

15

5 - 6 ročné 

21

SPOLU:

57

 
 

Poplatky:

- poplatok na čiastočnú úhradu nákladov do 15. dňa v mesiaci                       10,- € /mesačne

- jednotka na deň a dieťa činí                  1,19 € /desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €/

- sociálne odkázaná rodina podá na Odbor sociálnych vecí a rodiny Martin žiadosť na schválenie príspevku, na základe potvrdenia a priznanej výšky úľavy je stanovená suma.

 

Vo Valči 10.9.2018


 

Informácia riaditeľky Materskej školy vo Valči

Vážení rodičia, 

riaditeľka Materskej škôlky vo Valči Vám dáva do pozornosti nasledujúce oznamy, podľa ktorých je potrebné postupovať.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Školským poriadkom Materskej školy vo Valči, neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Úhrada príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2014 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valča.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valča hotovostne do rúk triednej učiteľky /proti podpis / a to vždy do 15. dňa v mesiaci sumou vo výške 10,- €.

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, t.j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou, bude zákonnému zástupcovi čiastočná úhrada výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ vrátená.  

riaditeľka MŠ: Darina Havlíková


 

Akcie na JÚN 2019

Od 3.6.2019 do 8.6.2019 „Týždeň detských radostí“ – zážitkový týždeň k MDD

3.6. – športové dopoludnie

4.6. –spoločná grilovačka na Dielci, hry a súťaže

5.6. – exkurzia na farme u p. Mikulu /zvieratká a ich mláďatká/

6.6. – náučné dopoludnie s hasičmi /ukážka hasičskej techniky, beseda s hasičmi/

7.6. – spolu s deťmi zo ZŠ prežijeme hudobné dopoludnie s p.Budinským

 

13.6.2019

Koncoročný, celoškolský výlet do Bojníc na „Rozprávkový zámok“ s obedom v hoteli „Slávia“

 

20.6.2019 o 15,30 hod. v kultúrnej sále OÚ

sa slávnostne rozlúčime s našimi budúcimi školákmi


 

Akcie na MÁJ 2019

6.5. – Divadelné predstavenie Danka a Janka / Divadlo na predmestí - Spišská Nová Ves

6.5. – 3.tr. Besiedka ku Dňu matiek

7.5. – Zasadnutie Rady školy

9.5. – 2.tr. Besiedka ku Dňu matiek

9.5. – Exkurzia do pekární v Martine – deti z 3.triedy

14.5. – 1.tr. Besiedka ku Dňu matiek

20.5. – Dopoludnie s políciou – dopravná výchova „Maťo na cestách“


 

Pripravované akcie na APRÍL 2019

V mesiaci apríl MŠ pripravuje :

-Fotenie detí na triedne minitablá

-Meranie zraku detí odborníkmi z  Emma Cristal

-Exkurziu predškolákov do pekárne v Martine

-Oslávime Deň Zeme aktivitami na jej ochranu

-Príroda sa zobudila a my pôjdeme na exkurziu na hospodársky dvor k pánovi Mikulovi

 


 

Akcie na FEBRUÁR 2019

 

 7.2.2019 celoškolský karneval, ktorý začína už o 6,00hod v našej materskej škole.

Prosíme rodičov, aby pomohli pripraviť deťom karnevalové masky a my sa postaráme

o súťaže, hry, hudbu, fašiangový obed a dobrú zábavu.

 

11.2. – 15.2.2019 lyžiarsky výcvik pre deti 2.a 3.triedy

Odchod autobusu je o 8,45 hod. Prosíme rodičov, aby boli deti vhodne oblečené

a obuté. V ruksačiku budú mať náhradné rukavice, vreckovky, mikroténové vrecko

drobnú sladkosť, alebo ovocie v krabičke.

 

28.2.2019 divadelné predstavenie zo Žiliny

„Cesta okolo sveta“


 

Akcie na JANUÁR 2019

Na január si p. učiteľky pripravili pre deti nasledovné akcie :

15.1.2019 – všetci predškoláci absolvujú skupinové psychologické vyšetrenie,

                        zamerané na diagnostiku školskej zrelosti

16.1.2019 – športové dopoludnie –spúšťanie na lopároch, triedne guľovačky, stavanie snehuliakov

28.1.2019 – Bábkové divadlo Lienka nám príde zahrať „Veselú rozprávku“


 

Akcie na NOVEMBER 2018

8.11. „Zlet čarodejníc“ – celoškolské zábavné dopoludnie

12.11. „Šarkaniáda“ – celoškolské športové dopoludnie

12.11. – 16.11 „Týždeň zdravej výživy“, ktorému je prispôsobený aj jedálny lístok v ŠJ

Pondelok : spoznávame strukoviny

Utorok : ovocný deň – ochutnávky a príprava jednoduchých šalátov

Streda : zeleninový deň

Štvrtok : V ŠJ sa bude konať ochutnávka zdravých nátierok, šalátov aj koláčikov.

                   Ochutnávka začne o 15,00 hod. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Piatok : deň venovaný mlieku a výrobkov z neho

19.11. „Cesta okolo sveta“ – divadlo zo Žiliny

20.11. Predškoláci navštívia „Detský sen“ v Martine

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka