Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Osobnosti obce

Ján Andel - spisovateľ detskej poézie a prózy, výtvarník a grafik

Narodil sa 22. júna 1919 vo Valči, Slovenská republika. Zároveň vo Valči získal základné vzdelanie v Ján Andelľudovej škole. V Martine navštevoval meštiansku školu, kde absolvoval aj litografické učilište.Ná základe jeho maliarskeho talentu si ho všimol Jozef Cíger Hronský, ktorý ho po skončení školy zamestnal v Matici ako úradníka. V rokoch  1942-1954 pracoval v Neografií ako kreslič a retušér.Počas svojho pôsobenia tu v roku 1946 vydáva tri detské knižky ako Kohútik Hrebenárik, Z nášho kraja a Po stopách lasice.Do vydavateľstvá Osveta prešiel v roku 1954, kde začal pracovať ako technický a výtvarný redaktor. Pre študentov medicíny a pre lekárov odborne upravoval množstvo publikácií. V detských časopisoch Včielka, Zornička a Ohník publikoval mnoho básničiek, rozprávok a veršovaných hádaniek. Ešte doteraz sa jeho básničky objavujú v čítankách pre základné školy.Zomrel 11. októbra 2003 v Martine, ale pochovaný je vo Valči.


 

Daniel Bulla - organista, zakladateľ Cíferského speváckeho zboru, zbormajster

Daniel Bulla, narodený 12.2.1909 vo Valči. Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Košiciach, pôsobil Bullanajprv ako učiteľ v r.1927-1932 v obci Zavar a v r.1932-1935 v Trnave. V r.1935 sa stal riaditeľom na cirkevnej škole v Cíferi. Tu popri pedagogickej práci sa venoval rozsiahlej osvetovo-výchovnej činnosti. Už v r.1935 založil a dirigoval mužský spevácky zbor a v ďalšom roku ho rozšíril na miešaný zbor známy ako Cíferský spevácky zbor (CSZ). Zbor bol už od svojho vzniku členom Zväzu slovenských zborov pri MS v Turč.Sv.Martine. V nasledujúcich rokoch sa CSZ okrem učinkovania v obci zúčastňoval aj na rôznych celoslovenských prehliadkach. Významná bola aj spolupráca s nár.umelcom M.Sch.Trnavským, ktorý pre CSZ skomponoval, resp. upravil mnoho piesni a skladieb. V r.1938-1945 bol Daniel Bulla kronikárom obce , ako aj predsedom Slov.ovocinárskej spoločnosti v Cíferi. Po preložení za riaditeľa školy do Trnavy v r.1951 pokračoval naďalej aj ako dirigent robotníckeho muž.speváckeho zboru BRADLAN, ktorý viedol do r.1957. Vzhľadom na svoj zdravotný stav mu v r.1954 nár.umelec M.Sch.Trnavský odovzdal dirigentskú taktovku Chóru sv.Mikuláša, ktorú vykonával do r.1976. Taktiež v r.1957 založil Daniel Bulla Okresný učiteľský spevokol, ktorý po 6 rokoch učinkovania zanikol, nakoľko dirigent bol totalitnou mocou prepustený zo školských služieb. Osobnej rehabilitácie sa už nedožil, zomrel 20.januára 1986. Pochovaný je v rodinnej hrobke na Novom cintoríne v Trnave. Pri príležitosti 65.výročia založenia CSZ mu Obecné zastupiteľstvo v r.2000 udelilo najvyššie obecné vyznamenanie Čestný občan obce Cífer – in memoriam vrátane odhalenia pamätnej tabule na budove býv. školy a v kostole kde bol aj organistom. Taktiež v tomto roku aj Mestské zastupiteľstvo Trnava schválilo udelenie Ceny mesta – in memoriam za organizovanie hudobného života a tvorivú dirigentskú činnosť v meste. V súčasnosti pokračuje činnosť CSZ pod vedením MUDr.Viliama Hafnera, ktorý sa v r.l984 vrátil do rodnej obce po pôsobení v Humennom. Okrem angažovania v MO MS organizuje aj koncerty vážnej hudby – Cíferskú hudobnú jar a Jesenný cyklus koncertov, ktoré sú jedinnými koncertmi na slovenskom vidieku.
 

 


 

MUDr. Bulla Ján - lekár, chirurg

Narodený 15.8.1906 vo Valči. Zomrel 18.5.1968 v Piešťanoch. Manželka Gizela rod. Buchtalová. Ako lekár pôsobil o.i. v Nemocnici v Komárne. V r. 1945 -1952 bol primárom chirurgického oddelenia. Okrem resekcií žalúdka prevádzal splenektómie a v r. 1952 previedol osteosynézu Lanneho dlahy.


 

KAROL CENGEL /1915-1987/

Karol CengelKarol Cengel sa narodil 22. októbra 1915 v obci Valča. Zomrel 16. marca 1987 v Kláštore pod Znievom. Po skončení základnej školy v rodisku pokračoval v štúdiu štvorročnej meštianke v Martine, kde sa hlavne pod vplyvom svojho učiteľa prírodopisu začína významnejšie venovať štúdiu prírodovedy. Začína si zakladať rôzne zbierky prírodnín: herbáre, zbierky hmyzu a pokúša sa o vyhotovenie prvých preparátov živočíchov.

Málo známy, ale z hľadiska muzeálneho významný slovenský zoologický i entomologický preparátor. Venoval sa hlavne preparovaniu vtákov a väčších zvierat, ale tiež aj zberu a preparovaniu hmyzu. Počas svojho života pôsobil ako lesník a neskôr ako preparátor v Považskom múzeu v Žiline – Budatíne (v priestoroch Budatínskeho zámku), kde pracoval 20 rokov.

Pre slovenskú entomológiu má Karol Cengel význam v tom, že pre viacerých entomológov Slovenska (RNDr. Vladimír Straka, Ing. Ivan Obuch, RNDr. Karel Hrubý a iní) zabezpečoval rôzne zbery hmyzu: (vo voľnej prírode, ale i parazity a iné skupiny hmyzu [napr. švoly], ktoré nazbieral a „vyčesal“ pri preparovaní dermoplastických preparátov hlavne veľkých cicavcov Slovenska, ale i vtákov a iných živočíchov. Počas svojho života nazbieral i hodne hmyzu, ktorý vypreparoval a mnohé druhy i správne určil. Svoje informácie o zberoch hmyzu poskytol aj už spomínanému autorovi, RNDr. Karlovi Hrubému k napísaniu jeho gigantického diela: „Prodromus lepidopter Slovenska“, ktorý vyšiel v roku 1964. Informácie o hmyze od Karola Cengela sú uvedené v práci na strane 99 a označené skratkou, ako „Cl“.

Jeho zbierky hmyzu a preparáty sa nachádzajú čiastočne v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa v Martine a hlavná časť v Považskom múzeu v Žiline – Budatíne. Menšie časti zo zbierok jeho preparátov sa nachádzajú i v iných múzeách na Slovensku a tiež v rôznych súkromných, prevažne poľovníckych zbierkach rôznych majiteľov.


 

MUDr. Ján Čvikota - verejný činiteľ, lekár, národovec

Narodil sa 16.5.1861 vo Valči, zomrel 13.11.1924 v Prievidzi. Rodičia – otec Ján Čvikota, matka Mária Františka r. Matejková. Štúdium medicíny absolvoval vo Viedni, čo dokumentujú aj jeho diplomy v nemeckom jazyku. Po skončení štúdií prišiel ako lekár na hornú Nitru. Tu bola rozšírená epidémia trachómu. Bola mu pridelená hlavne liečba tejto nákazlivej očnej choroby v obci Valaská Belá aj s jej lazmi. Od 1.1.1897 do 31.12.1902 vykonával lekársku službu ako definitívny obvodný lekár v Bojniciach a od 1.1.1903 a do roku 1924 v Prievidzi.  V r.1920založil v Prievidzi Miestny odbor Matice slovenskej a stal sa jej predsedom.. Pracoval i v Čs. červenom kríži. 


 

rodina ČVÍKOTA otec a syn - kupec, mecén

Čvíkota Ignác  - kupec - narodený 20.5.1817 vo Valči. Zomrel 9.8.1890 vo Valči, kde je aj pochovaný. Otec Ignác bol šafraník. Matka Katarína rod. Bernadtová. Manželka  Johanna rod. Peťková. Synovia Ignác a Matej boli kupcami v Rusku. Podnikal cesty  do európskej a ázijskej časti Ruska, v styku s ruským obyvateľstvom  upevňoval svoje národné a slovanské povedomie. V roku 1868 bol richtárom Valče. Zakladajúci člen MS, zakladateľ a patrón znievskeho gymnázia a podporovateľ národných akcií.

Pamiatka: Rodinný hrob s pomníkom na cintoríne vo Valči.

Čvíkota Matej - kupec -  narodený  2. 2. 1845 vo Valči. Zomrel 25.4.1903 vo Valči. Otec Ignác Čvíkota, matka Johanna rod. Peťková /1823-1891/, brat Ignác /1842-1888/.  Obchodoval s tovarom  v Rusku, ktorý kupoval v ochodnom dome Orságovcov vo Varšave. Svoj majetok z tejto činnosti venoval na národné ciele, napr. na úhrady tlačových sporov v období zostrenej maďarizácie.

Pamiatka:  Pomník na cintoríne vo Valči s epitáfom od Sv. H. Vajanského, portrét od Jozefa Hanulu - reprodukcia v LAMS.

Epitáf na pomníku:

Či si rástol z rodnej pôdy v  sladkom lone otčiny.

Či ťa hnala tvrdá suďba v šíre Rusov roviny.

Plamennou si dušou ľúbil Slovenský svoj drahý rod.

Z temna hrobu poslal si mu krutých námah sladný plod.


 

Hrivnák Matej - profesor teológie

Narodený 20.2.1829 vo Valči. Bol spirituálom seminára v Banskej Bystrici a profesorom teológie. Ako starohorský farár napísal knižočku „Krátky dejepis pútnického milostivého miesta v Starých Horách. Zomrel v Sáse ako 88 ročný 5.2.1917.


 

Korauš Imrich Matej - národnokultúrny dejateľ, učiteľ, lekár

Korauš Imrich MatejNarodil sa 16.11.1835 vo Valči, otec Matej K. roľník, matka Katarína rod.Fillová. Manželka Jozefína r.Zeliňská, dcéra Elena, stredoškolská profesorka. Študoval v Martine, Kremnici, Banskej Štiavnici, Váci, rok na Banskej a lesníckej akadémií v Banskej Štiavnici, medicínu na Inštitúte pre výchovu vojenských lekárov vo Viedni.Od r.1861 vojenský lekár v Sedmohradsku, od r.1871 prof.matematiky, chémie a telesnej výchovy na patronátnom gymnáziu, od r.1875 praktický lekár v Kláštore pod Znievom. Prispel k likvidácií cholerovej epidémie v r.1873 v Turci. Zomrel 27. 10. 1918 v Kláštore pod Znievom, kde je aj pochovaný.


 

JOZEF MATULA (*20.8.1910  +8.10.1944)

Matula
Narodil sa vo Valči 20. Augusta 1910,  v rodine maloroľníka. Otec Gabriel Matula,  matka Emília rod. Misárová. Ako 8 ročný osirel. Otec sa druhý krát oženil s Máriou Hanusovou, s ktorou mal troch synov Jána, Cyrila a Juraja. S nimi Jozef prežil spoločné detstvo.
 Ľudovú školu vychodil vo Valči. V štúdiu pokračoval na gymnáziu v Martine, kde zmaturoval v r. 1931.  Ako väčšina dedinských  študentov mal na štúdium obtiažne podmienky. Musel pomáhať rodičom na gazdovstve pri poľnohospodárskych prácach. Od 1. septembra 1931 nastúpil ako výpomocný učiteľ v Ľudovej škole v Beluši okres Ilava. Na žiadosť Obecnej školskej rady bol 1. 12. 1931  preložený do Valče ako učiteľ Obecnej ľudovej školy vo Valči.
Po dvojročnom štúdiu na Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach získal 10. Júna1933 kvalifikáciu učiteľa pre ľudové školy.  V novembri 1935 absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti v Banskej Bystrici. Po tejto nastúpil na povinnú dvojročnú  vojenskú službu a po jej skončení pôsobil ako riaditeľ Obecnej ľudovej školy vo Valči.Tu spoznáva svoju životnú družku učiteľku  Jolanu Mattyašovskú, s ktorou uzavreli manželstvo 19. augusta 1939 v Ružomberku. V septembri 1939 bol povolaný do Slovenskej armády na Ukrajinský front, kde bol 10 mesiacov. Po návrate z frontu pôsobil ďalej ako riaditeľ školy. Počas neprítomnosti zastávala túto funkciu jeho manželka Jolana.  Spolu mali tri deti, Máriu (1940), Jozefa (1942) a Pavla (1943).
Ako učiteľ bol veľmi aktívny, hlavne na poli kultúrnom. Nacvičoval a hrával divadlá, pôsobil v dedinských spolkoch, niekoľko rokov bol veliteľom Dobrovoľného hasičského spolku vo Valči. V dedine bol obľúbeným občanom a požíval všeobecnú úctu.   
Po vyhlásení mobilizácie v septembri 1944 odchádza ako štátny zamestnanec medzi prvými do armády, opúšťa manželku, deti, rodinu, školu,  rodnú dedinu. Generál Emil Perko vo svojej knihe o SNP píše: Po vyhlásení mobilizácie sa ako prvý v kasárňach v Martine hlási poručík Jozef Matula.  Ako oduševnený národovec s ďalšími spolubojovníkmi išli bojovať za svoju vlasť s vierou v lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť. Ako veliteľ tankovej jednotky bol z Vrútok presunutý do ohniska povstania. So svojou jednotkou operoval v oblasti Banská Bystrica - Zvolen - Zvolenská Slatina. Posledný list najbližším napísal  29. septembra zo Starej Kremničky. Dňa 7. Októbra 1944 bol pri nálete nemeckých šťúk pri Budči zasiahnutý črepinou. Raneného odviezli do Zvolena,  na Sliač , odkiaľ mal byť v nočných hodinách odvezený do Kyjeva. Cestou na letisko Tri duby 8. Októbra 1944 na následky vykrvácania zomiera. Rodina o ňom viac nič nevedela dlhých 7 mesiacov.
Hľadali ho všade. Medzi živými, medzi zajatými, aj medzi mŕtvymi. Na jeho vyhľadávaní mal najväčšiu zásluhu otčim matky, ktorý viac krát prešiel pešo cez Donovaly z Ružomberka do oblasti Banskej Bystrice, kde bol náš otec cez vojnu. Hľadal ho vo Zvolene na Sliači a nakoniec ho našiel pochovaného v obci Hájniky okres Banská Bystrica. Ležal v neoznačenom hrobe, a len podľa fotografie miestny hrobár označil jeho pravdepodobné miesto – hrob, v ktorom po otvorení bol skutočne on.                                                                                                                                                             
 V máji 1945 ho jeho vlastný otec Gabriel Matula, s otčimom našej matky Adolfom Komendom previezli do Slovian. Tam bolo jeho telo položené do rodinnej hrobky za účasti rodiny a občanov Valče i Slovian dňa 27. mája 1945. 
Vyznamenania: Rád SNP II. triedy, In memoriam, povýšený do hodnosti  kapitána tankového vojska v zálohe od 01.10.1944, Vojnový kríž, Za obranu Slovenska 1939, Za účasť v SNP 1944-1946.
 

 

Orságh Ján - hudobný skladateľ, zbormajster

Narodil sa 16. 6. 1884 vo Valči, zomrel 1. 7. 1937  Clevelande štát Ohio – USA. Otec Matej, roľník, matka Antónia rod.Misárová. Pochádzal zo známeho obchodníckeho rodOrsághovcov, ktorí pôsobili v Poľsku a v Rusku. Ako pomocný šafraník pracoval u otca od r.1895 a to 5 rokov na Ukrajine a v Bielorusku. Roku 1903 odišiel do Clevelandu, kde spočiatku pracoval ako robotník v továrni, po osvojení si angličtiny ako poisťovací agent. Zorganizoval slov.hudobníkov v kapale Tatra, sám hral na trúbke. Hudbu študoval u prof.Antonína Machana a po šesťročnomštúdiu sa venoval iba hudbe. Vyučoval súkromne, bol dirigentom rozličných spevokolov, viedol aj clevelandskú dychovú hudbu. Zložil niekoľko operiet ktorých vychádzal zo slov.ľudovej piesne. Komponoval aj pochody, drobné skladby a harmonizoval a inštrumentoval slovenské ľudové piesne. Spolu s M.Laučíkom zostavil SPEVNÍK KRUHU MLÁDEŽE Nár.slovenského spolku v USA. Pozn. Ján Odságh bol bratom našej občianky neb. p. Remencovej.


 

MUDr. Požeský Jozef - lekár

náhrobný kameňOrganizátor zdravotníctva. Narodený 20.4.1874 vo Valči, zomrel 2.12.1950 v Martine. Medicínu študoval na univerzite vo Viedni. Od r.1902 lekár  v Mošovciach, od r.1918 okr.lekár v Martine. V 20. – 30. rokoch 20.storočia organizátor vzorovej zdravotníckej služby v Martinskom okrese. Jeho pričinením tu bol zriadený dispenzár s rontgenom, protituberkulózna poradňa, 8 poradní pre matky a detí, školská zdravotná služba, zubné ambulancie pre školy, školská mliečna a stravovacia akcia. 


 

Škultéty Ján - národný buditeľ, šíriteľ slov.tlače a literatúry

sku1Narodený 26.6.1859 vo Valči. Otec Michal, matka Františka rod.Budatínska. Študoval na gymnáziu v Kláštore p.Zn., po jeho zrušení v r.1874 pokračoval v Ostrihome, kde absolvoval teológiu, v r.1882 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Borskom Jure, Borskom Mikuláši a vo Veľkých Šúrovciach, krátko administrátor v Lakšárskej Novej Vsi, od r.1891 Kopaniciach. Od r.1883 ťažko chorý – liečil sa v Gorici /1887/, v Merane a vo Valči. Zomrel 19.8.1892 v Kopaniciach pri Hodruša-Hamre. Príslušník generácie národ.kňazov, okrem pastorácie činný aj ako národný buditeľ, šíriteľ slov.tlače a literatúry.


 

Stanislav Zachar - staviteľ, projektant

budova MSzacharStanislav Zachar  sa narodil 13. 11. 1869 vo Valči  a zomrel 12.1.1937 vo Vrútkach. 
Na zistení miesta jeho rodného domu sa ešte pracuje. Pravdepodobne  to bol vodný mlyn. Jeho otec Ján Zachar bol mlynárom a tesárskym majstrom. Viedol tesárske práce na stavbe prvej budovy Matice slovenskej. Ľudovú školu vychodil v Kláštore pod Znievom, študoval na staviteľskej škole v Budapešti, neskôr vo Viedni a v Grazi. Štátnu záverečnú skúšku vykonal v Budapešti. Podnikanie v stavebníctve začal so svojim otcom v Kláštore p. Znievom. Od roku 1905 bol samostatným stavebným podnikateľom vo Vrútkach. V roku 1895 sa zúčastnil v súťaži na projekt prvej budovy Slovenského národného múzea v Martine. Projektoval a staval obytné budovy, asi 25 kostolov, komunálne budovy a viaceré objekty na Košicko – Bohumínskej železnici a na štátnej trati Vrútky – Budapešť.
V roku1919 vystúpila potreba výstavby novej matičnej budovy, nakoľko v starej budove sídlili štátne úrady. Výstavba novej budovy MS podľa projektov Jna Palkoviča bola zadaná Stanislavovi
Zacharovi, ktorí sa zaviazal budovu postaviť do jesene 1925 za 1 809 652 Kčs. Budovu slávnostne
Odovzdali v rámci národných slávnosti 29.08.1926 za  prítomnosti prezidenta T.G.Masaryka.
V roku 1928 mu za výstavbu kostolov a za prácu v cirkevnej oblasti pápež Pius XI. udelil titul rytiera rádu sv. Silvestra. Zomrel 12. januára 1937 a je pochovaný v rodinnej hrobke na vrútockom cintoríne


 

Cestovný poriadok Valča -Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK

Valča- Príbovce a späť 506410_2018-12-09.pdf (50.1 kB)
Valča-Trnovo a späť 506408_2018-12-09.pdf (60.6 kB)

regionálne vysielanie z Turca

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka