Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

PROJEKTY

BUDOVANIE OBECNÝCH CHODNÍKOV

chodnikyVážení občania, 

v tomto období obec uzavrela verejné obstarávanie a podpísala zmluvu na budovanie chodníkov vo Valči. 

Krátku prezentáciu Vám ponúkame kliknutím na tento odkaz:

https://issuu.com/pavlestudio/docs/valca_chodniky

Zároveň Vám prinášame stručný popis.

Vedenie obce Valča sa rozhodlo pre koncepčný program budovania a rekonštrukcie verejnoprospešných stavebných diel v rámci obce. Za hlavnú prioritu obec považuje budovanie chodníkov pri frekventovanej hlavnej ceste a revitalizáciu stredu obce v zmysle vypracovaných podkladov.

Zastupiteľstvu boli prezentované v predprojektovej príprave alternatívy možného riešenia trasovania chodníkov, materiality a dizajnu mobiliáru, vrátane autobusových prístreškov. Na základe výberu a dohody o rozsahu medzi obcou a projektantom, bola vypracovaná realizačná dokumentácia na výstavbu I. etapy obecných chodníkov. Jej rozsah je rozdelený na tri úseky A, B a C. V rámci ich návrhu sa rieši bezbariérovosť chodníkov – nástupy, vrátane prvkov pre slabozrakých a nevidiacich spoluobčanov a nový mobiliár. Celková predstava je postupná výstavba chodníkov vždy po pravej strane až po pohostinstvo „Brezanka“. Na ľavej strane budú spevnené plochy – chodníky vybudované v rámci autobusových prístreškov.

Úsek A je situovaný od začiatku obce vpravo a vľavo (od obecného erbu) po križovatku s cestou III/2152.

Úsek B začína za križovatkou ciest III/2162 a III/2152 vpravo až po objekt obytného domu so súpisným číslom 50. Druhý úsek je od obytného domu so súpisným číslom 39, vedený aj po ľavej strane komunikácie, až po križovatku miestnej komunikácie s cestou III/2162, za križovatkou pokračuje až po hranu s obytným domom so súpisným číslom 43.

Úsek C je v rozsahu od vjazdu na parcelu č. 739/3, cez križovatku miestnej komunikácie s cestou III/2162, pokračuje po pravej strane až po ďalšiu križovatku miestnej (slepej) komunikácie s cestou III/2162 oproti predajni COOP Jednota. Tretí úsek je upravený aj po ľavej strane cesty III/2162 od objektu so súpisným číslom 83 ( bývalý objekt kultúrneho domu) až po obytný dom so súpisným číslom 70.

Prehľad verejného obstarávania si pozrite na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415708


 

Revitalizácia oddychovej zóny

pracovnaRevitalizácia oddychovej zóny - prostriedky na projekt poskytnuté pre

Obec Valču vo výške 5000€

Program Obnova dediny 2018 prostredníctvom Slovenská agentúra životného prostredia. 

Zmluvu so zhotoviteľom si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

http://www.obecvalca.sk/14-2018-revitalizacia-oddychovej-zony-pod-2018-zmluva/mid/360059/.html#m_360059


 

Renovácia tribúny a šatní

tribunaProjekt s podporou Slovenského futbalového zväzu z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu SR 

dotácia pre Obec Valču 10000€

Názov projektu: "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry".


 

Pamätná doska k projektu

projekt po realizáciiInformačná tabuľa o projekte je  umiestnená na požiarnej zbrojnici,  obecnom úrade, v nižšie priloženom obrázku,  ktorá informuje o vykonanej realizácii projektu a  konečnej  výške poskytnutej  dotácie obci Valča.

Projekt bol ukončený  30.6.2016. 

Konečná výška nenávratného  finančného príspevku bola  196 540,96 €, ktorý bol  pripísaný na účet obce 02.09. 2016.


REKAPITULÁCIA:

Celkové náklady   za modernizáciu  verejného osvetlenia:                             227 911,08 € 

z toho:        -za svetelnotechnickú  štúdiu                                                                1 056,00 € 

                    -za svetelnotechnické meranie                                                             4 239,00 €  

                    -za zhotovenie diela                                                                           222 616,08 €  
                         

                    nenávratný firnančný príspevok                                                   -  196 540,96 €
                                                                                                                                              

Celkom spoluúčasť obce na projekte:                                                                 31 370,12 € 


 
 • projekt.jpg

  info tabula po ukoncení umiestnená na budove poziarnej zbrojnice a OU

 • IMG_0859.JPG

  Začína sa od dolného konca dediny

 • IMG_0860.JPG

  Technika je potrebná

 • IMG_0861.JPG

  Demontáž môže začať

 • IMG_0862.JPG

  Demontáž môže začať

 • IMG_0875.JPG

  Prvé nové

 • IMG_0876.JPG

  Aby svietili...

 • svetlo1.jpg

  K novým domom

 • svetlo2.jpg

  V Žabačke

 • svetlo3.jpg

  Pod farským

 • svetlo4.jpg

  prvé skúšanie


 

Projekt: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Valča - informácia o priebehu realizácie

Názov projektu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Valča

Kód projektu v ITMS: 25120220742

Miesto realizácie projektu:  VALČA 

Kód výzvy:  K aH R-22V S-1501  

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2:  Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Dátum začatia realizácie:     18.12. 2015

Koniec  realizácie:                30. 06. 2016

Výška poskytnutého nenávratného príspevku:      =196540,96 EUR=

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR , Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 

Info o výzve na

http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

Všetky zmluvy týkajúce sa projektu sú dostupné na ľavej lište v záložke - Obecný úrad - Zverejňovanie - Zmluvy - číslo 27-31/2015.

Mapky zobrazujúce pôvodný a navrhovaný stav sú priložené v nižšom súbore podľa nasledovného označeni:

pôvodný stav – 2 mapy (P01, P02)

navrhovaný stav  - 2 mapy (R01, R02)

mapovanie ulúc – 2 mapy (M01, M02)

Doplnky a fotodokumentácia  budú počas realizácie aktualizované.

 


 

Mapky pôvodného a navrhovaného stavu


 

 

 

 

 

 

Svetelno-technická štúdia k projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Valča


 

Informačné tabule o projekte

projekt po realizácii

Informačné tabule o projekte sa nachádzajú na budove okna Obecného úradu vo Valči a na budove Požiarnej zbrojnice vo Valči.

 


 

REALIZÁCIA PRÁC - VEREJNÉ OSVETLENIE

Vážení spoluobčania,

Rada by som Vás informovala o priebehu prác, ktoré Obec Valča realizuje na verejnom osvetlení.

V roku 2015 sme sa zapojili do projektu, ktorý podporilo Ministerstvo hospodárstva SR. Projekt bol úspešný a 18.12.2015 Ministerstvo hospodárstva SR a Obec Valča  uzavreli  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na realizáciu  projektu  „Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v Obci Valča“.

Zhotoviteľom diela je obchodná spoločnosť  Business Funding Solutions, s.r.o. so sídlom v Senici. Od 28.12.2015 prebieha realizácia tohto projektu. Demontáž starých svietidiel a montáž nových LED svietidiel ( 44W a 26W ).

Realizáciu pre zhotoviteľa diela vykonáva  Ján Leštinský, Servis elektroniky, Valča 22. Výrobcom svietidiel je OMS , spol. s r.o. so sídlom v Dojči.

K 19.1.2016 je namontovaných 50 svietidiel. Nie všetky  svietidlá už sú pripojené na zdroj elektrickej energie, nakoľko sú montované na každý stĺp verejného osvetlenia, čomu tak nebolo pri  pôvodných svietidlách. Z uvedeného dôvodu v tomto štádiu prác svietidlá nie sú zapojené do elektrickej sústavy verejného osvetlenia a  niektoré lampy nesvietia.   O výkone prác je vedený stavebný denník, ktorý  je k dispozícii na Obecnom úrade vo Valči.  Ďalšie pokračovanie prác bude prebiehať podľa poveternostných podmienok vtedy, ak teplota vystúpi na cca +4 o C .

Celková   výška finančných prostriedkov  od MH SR je  196 932,02 €, čo predstavuje 95% z celkových  priznaných oprávnených výdavkov vo výške  207 296,86€.

Celkové náklady na zhotovenie tohto projektu sú vo výške 227 911,08 € ( z toho 222 616,08 € = suma  na osvetlenie, 4 239 € =  suma za  záverečné svetelno-technické meranie a 1056 € = suma za  projekt na  svetelno-technickú štúdiu). Všetky ceny vzišli   z vykonaného verejného obstarávania týchto prác.  Obec môže použiť na prefinancovanie    celkových nákladov  na projekt (227 911,08 €)  zo svojich zdrojov 100 000 € a 128 000 € je zabezpečené preklenovacím úverom. Po zrealizovaní projektu našej obci budú finančné prostriedky v schválenej výške 196 932,02 € refundované. Rozdiel  medzi celkovými nákladmi na tento projekt  a výškou poskytnutého nenávratného príspevku  predstavuje  30 979,06 € a túto čiastku zaplatí obec zo svojich zdrojov ( z toho spoluúčasť obce  podľa uznesenia z obecného zastupiteľstva č.73/2015 predstavuje 12 249,91 € ako 5% z podávaného projektu na 244 998,30€  a 18 729,15 €  sú nepriznané  výdavky z vysúťaženej sumy na verejné osvetlenie).

O pridelených finančných prostriedkoch a realizácii projektu sú v obci umiestnené informačné tabule, ktoré sú na budove Požiarnej zbrojnice, Obecnom úrade  ako aj na web  stránke obce Valča.

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás žiadam a prosím  o trpezlivosť pri prípadnom výpadku elektrickej energie, ako aj nepohode, ktorá by realizáciou tohto projektu Vám bola spôsobená. Verím, že po  realizácii to prinesie občanom lepšie osvetlenie našich ulíc,  ako aj úsporu energie.

Ďakujem za pochopenie.

                                                                                                       JUDr. Mária Ondráčková

 


 

GRANT OD NADÁCIE ALLIANZ

nadacia allianzVĎAKA Nadácii Allianz Obec Valča získala grant vo výške 3000 €. Prostriedky boli použité na bezpečnosť cestnej premávky v  obci a to osadením stacionárnych  meračov rýchlostí v počte 2 ks. Jeden merač rýchlosti je umiestnený pri vstupe do obce na pravej strane a druhý v smere z Valčianskej doliny pri bývalých družstevných bytovkách pod Dielcom.

meracmerac1

V uvedených úsekoch majú vodiči tendenciu prekračovania rýchlostí a ohrozovania účastníkov cestnej premávky.

Najnižšiu cenu zákazky 3500 € poskytla firma Bellimpex s.r.o. so sídlom v Štúrove, ktorá bola aj realizátorom diela. Obec Valča k uvedenej zákazke dokúpila výložníky v sume 120 €.

Projekt so  žiadosťou o grant zabezpečila  starostka obce. 

Veríme, že grantom od Nadácie Allianz sme prispeli k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.                                                                                                        ĎAKUJEME


 

Cestovný poriadok Valča -Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK

Valča- Príbovce a späť 506410_2018-12-09.pdf (50.1 kB)
Valča-Trnovo a späť 506408_2018-12-09.pdf (60.6 kB)

regionálne vysielanie z Turca

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka