Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy vo Valči

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy vo ValčiVytlačiť
 

images.jpgStarostka Obce Valča podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                  v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Materskej školy vo Valči.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek v zmysle vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č.437/2009, ktorou sa  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

vykonanie prvej atestácie  podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č.  41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

riadiace a organizačné schopnosti

minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti

Požadované doklady:

písomná prihláška do výberového konania,

overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, overený doklad o dosiahnutí I. atestácie alebo jej náhrady,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (min.5 rokov pedagogickej činnosti),

profesijný štruktúrovaný životopis,

doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa,

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods. 1a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Platové podmienky:

V zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Písomnú prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 01.08. 2019 na adresu: Obec Valča, 038 35 Valča 375 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Valči, dňa 14.06.2019

                                                                                          JUDr. Mária Ondráčková, v.r.

                                                                                            starostka Obce Valča

 


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka