Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Žiadosti, podnety, návrhy, vyjadrenia

Stanovisko k výrubu stromov Hájik

Stanovisko starostky obce k výrubu v lesnom poraste v obci Valča.

Vážení občania,
predkladám Vám na základe dopytov a diskusií aj na FB Naša Valča nasledovné stanovisko k výrubu stromov v lokalite Hájik.
Pozemok parc. č. 1093/2, na ktorom sa nachádza lesný porast je vo vlastníctve Obce Valča.
Do dnešného dňa Obec Valča predmetný lesný pozemok od Lesy SR š.p. neprevzala a ani nepožiadala o jeho vydanie do svojho užívania. Na uvedenom pozemku hospodária v zmysle platného PSL /plán starostlivosti o les/ Lesy SR š.p.
Na obecný úrad sa v novembri 2015 obrátili rodiny Romana Koreňa, Viery Fučelovej, Petra Šípka, občania Valče, so žiadosťou, ktorou sa domáhali zabezpečenia bezpečnosti ich rodín a majetku na ich pozemkoch (hlavne rodinných domov) z dôvodu hrozby pádu prerastených stromov v prípade víchric v každom ročnomobdobí.
Túto žiadosť som vyhodnotila ako opodstatnenú, vzniknutú situáciu som riešila a keďže nebol v kompetencii mojej ani obecného zastupiteľstva o tejto problematike rozhodovať, postúpila som predmetnú žiadosť na Lesy SR š.p.
Lesy SR š.p. pri výrube postupovali resp. postupujú v zmysle spomínaného PSL a toho času je už ťažba ukončená. V prípade pozemku č. 1093/2 sa jedná lesný porast č. 378, ktorého vek je 100 rokov, drevina – borovica čierna.
V žiadosti, ktorú Lesy SR š.p. obdržali od obce, požiadali Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina o zmenu pokynu PSL, ktorej po vyhodnotení príslušnými zainteresovanými odbormi bolo vyhovené a vydané rozhodnutie.
V rozhodnutí bolo predpísané vyrúbať bezpečnostný pás na jednu výšku porastu, aby pri prípadnom vyvrátení borovíc nedošlo k ohrozeniu života a majetku občanov. Povolený bol výrub cca 150 m3 drevnej hmoty a následné zalesnenie vyrúbanej plochy predpísanými drevinami. Obec Valča uvedenú lokalitu v posledných 40-50 rokov nevyužívala na účel, ktorý je v príspevkoch opisovaný.
V 70. rokoch v tejto lokalite bola povolená výstavba rodinných domov, kde hranice pozemkov určených na stavbu priamo hraničili s lesným porastom. Nie je preto jasné, prečo už vtedy sa nemyslelo na kolorit obce, keďže bolo jasné, že stromy svojim vzrastom pri dosahovaní vyššieho veku začnú ohrozovať príbytky, čo autor príspevku nespochybňuje – výška cca 40m.
Výrubu drevín, ktoré ohrozovali obydlia rodinných domov obec aj v minulosti pristupovala súhlasne, či už sa jednalo o výruby na cintoríne, v záhradách rodinných domov, či v obci samotnej.
Predmetom výrubu boli lipy, smreky a iné dreviny. Obec Valča má záujem, aby uvedená lokalita naďalej ostala ako lesný porast a toho času neplánuje tento pozemok prevziať do svojho užívania, ani inak meniť účel využívania.
Veríme, že lesníci vypestujú opäť nový les, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám a nebude ohrozovať majetok a zdravie občanov žijúcich v tejto lokalite.
Nechajme prosím emócie a venujme čas pestovaniu a rastu nových stromov na lesnom pozemku!


                                                                               JUDr. Mária Ondráčková
                                                                                       starostka obce

 


 

Protest prokurátora k VZN

Protest prokurátora.pdf(1.8 MB)Protest prokurátora.pdf

Ochrana majetku občanov

stromDňa18.7.2016 cca o 19,30 hod. bola poslancovi OZ Valča p. Slezákovi Jaroslavovi nahlásená prasknutá vŕba pri potoku Slovianka v blízkosti domov p. Lučana Jozefa, Najšela a Škrobáka. Pán Slezák urýchlene kontaktoval zástupcu starostky a následne spolu sme kontaktovali poslanca p. Baleka Jozefa. Po obhliadke bolo skonštatované, že uvedenú vŕbu je nutné odstrániť, nakoľko by poškodila ploty domov a zatarasila by cestu, ktorá je jedinou prístupovou cestou k domu p. Lučana a p. Škrobáka, kde býva staršia obyvateľka a mladá mamička s deťmi, popod ktorú vedie cesta k ich príbytkom. Následne sme kontaktovali p. Leštinského, ktorý prišiel a poskytol plošinu auta. Motorovú pílu poskytol p. Lučan Pavel. Pán Jozef Balek vykonal opílenie vŕby tak, aby neohrozovala zdravie ani majetok obyvateľov. Všetci prítomní sme uvoľnili cestu, aby bola počas noci prístupná. Práce boli ukončené cca o 22,00 hod.

Z uvedeného vyplýva, že Obci Valča, jej poslancom ako aj občanom nie je ľahostajná žiadna zo vzniknutých situácii a pokiaľ je v moci a sile OÚ problém riešiť, vždy zaujme stanovisko. V tomto konkrétnom prípade ďakujeme občanom za upozornenie. Veľké ďakujem patrí p. Balekovi, nakoľko bez váhania, vo večerných hodinách vykonal tento nie ľahký úkon opílenia stromu. 

Aj touto cestou Vám dávame na vedomie, že akékoľvek návrhy, podnety a pripomienky sme ochotní riešiť, treba o nich dostatočne a včas informovať. 


 
 • strom1.jpg

  Nalomená vŕba pri Slovianke-nutný zásah spílenia

 • strom2.jpg

  Nalomená vŕba pri Slovianke

 • strom3.jpg

  Janko Leštinský naviguje

 • strom4.jpg

  Jozef Balek opiľuje

 • strom5.jpg

  Jaroslav Slezák upratuje

 • strom6.jpg

  Valaštíková upratuje


 

Vyjadrenie starostky obce k sťažnosti občanov

Na základe sťažností, o ktorých občania diskutujú na portáli FB, ktoré Obec Valča neprevádzkuje, ale p. Meriačom boli na obec preposlané, podáva starostka obce nasledovné vyjadrenie.

Vážení občania,

hlavnú cestu bude zhotoviteľ výstavby kanalizácie v našej obci upravovať v dohľadnej dobe do pôvodného stavu, v akom bola pred realizáciou kanalizácie.

Obecné zastupiteľstvo Obce Valča 23.03.2016 rozhodlo upravovať asfaltovaním v celej šírke, takmer všetky obecné komunikácie, podľa odsúhlaseného návrhu. V niektorých uličkách (za obecným úradom, od Milana Hurtu po zastávku SAD Nečas, aj smerom k rodinnému domu Jozefa Lučana a pod Dielec, ulička pod Saganovým mostom k rodinnému domu S. Pavlíka...) sa bude asfaltovaním upravovať iba kanalizačná ryha v šírke 160 cm. Ulica Podfarské sa frézovala z dôvodu, že tam bolo uložené vhodné podložie z čias, kedy sa táto ulica realizovala. Ostatné obecné cesty sa frézovať nebudú z dôvodu,  že pôvodná vrstva asfaltu, na ktorú sa položí  nová  vrstva asfaltu v hrúbke 5 cm, bude slúžiť namiesto pevného podložia. Firma, ktorá tieto práce realizuje, bola vybratá z uskutočneného verejného obstarávania.

Stavebný dozor pôsobí od začiatku realizácie výstavby kanalizácie až po jej kolaudáciu.

Každodenne ulicami Valče prechádzam, sama vidím, že nie všetky postupy prác, sú zo strany zhotoviteľa dodržiavané, upozorňujem na to kompetentné osoby zhotoviteľa, ktorý sa za tieto nedostatky ospravedlňuje a priebežne ich odstraňuje. Všetko je o ľuďoch a jednotlivcoch, nie všetko sa dá realizovať v rámci predpísaných postupov v takomto rozsahu prác, za krátke obdobie realizácie kanalizácie. Záruka na vykonané práce je 5 rokov, v tejto dobe bude zhotoviteľ povinný nedostatky v jeho práci odstrániť. Dbajme preto prosím, na svoju opatrnosť, a hlavne na opatrnosť našich detí, pri pohybe po obecných komunikáciách.

Napriek tomu, že ja sama, ani Obecný úrad Valča nemôžme ovplyvniť výkon prác, dovoľujem si, opätovne Vás požiadať o trpezlivosť. Snahou zhotoviteľa je odovzdať práce do 30.06.2016, kedy je plánovaná kolaudácia.

Situácie, ktoré vznikajú pri rozkopávkach nie sú ľahostajné ani mne, ani zhotoviteľovi a ani stavebnému dozoru, ale ten nemôže byť na všetkých miestach, preto musíme toto obdobie prijať a neostáva nám nič iné, iba vydržať.

Prosím Vás, ak sa nejaký nedostatok vyskytne, kontaktujte mňa, poslancov, či pracovníkov obecného úradu, aby sme urobili nápravu prostredníctvom zhotoviteľa.

Ďakujem za pochopenie.

 

                                                                                             JUDr. Mária Ondráčková


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka