Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Životné prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PREDPIS

 • Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení Zákona č. 219/1991 o SHR)
 • Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve

VÝRUB DREVINY

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

DOKLADY:

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • Snímka z katastrálnej mapy, resp. geometrický plán so zakreslením dreviny, ktorá je predmetom výrubu
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
 • Zaplatenie správneho poplatku

LEHOTA: odsúhlasený výrub sa vykoná v období vegetačného kľudu

POPLATOK:

 • fyzická osoba: 10,- €
 • právnická osoba: 100,- €

STAVBA MZZO (malý zdroj znečistenia ovzdušia)

Prevádzkovatelia MZZO sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať Obec Valča o súhlas na umiestnenie a užívanie MZZO na území obce.

DOKLADY:

 • žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO (tlačivo)
 • projektová dokumentácia

POPLATOK: 10,- €


SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK

Samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

DOKLADY: Žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo)

POPLATOK: 

 • žiadosť o registráciu SHR: 6,50 €
 • žiadosť o zmenu údajov (len za zmenu adresy alebo priezviska): 1,50 €

RYBÁRSKY LÍSTOK

Obec Valča na požiadanie vydáva rybárský lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok sa vydáva bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Rybársky lístok sa vydáva na stanovené obdobia:

 • trojročný
 • ročný
 • mesačný
 • týždenný

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

POPLATOK:

 • Týždenný lístok: 1,50 €
 • Mesačný lístok: 3,- €
 • Ročný lístok: 7,- €
 • Trojročný lístok: 17,- €

Oslobodenie od poplatku:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
 • osoby do pätnásť rokov

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka