Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Internetová stránka obce Valča.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Valča ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

i_5438621.jpg     Obec Valča v súlade  s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č. 93/2019 dňa 18.09.2019 v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Valča  schvaľuje  v súlade  s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  spôsob predaja  nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva p. Branislavovi  Volkovi a manželke Nadežde, obidvaja bytom 038 35 Valča č.d. 325.  Ide o novovytvorené pozemky KNC parc. č. 481/2, trvalý trávnatý porast o výmere 248 m2  a  KNC 482/2  záhrada o výmere 222 m2,  ktoré  vznikli  na základe geometrického plánu  č. 53/2019, ktorý 31.05.2019 vyhotovila  Geodetická kancelária Ing. Vladimír Nechuta, sídlo Severná 15, 036 01 Martin, IČO:  32 658 877 a ktorý bol úradne overený 10.06.2019 pod č. G 1-503 .    Kúpna cena  predstavuje 3,42 €/m2.

Zdôvodnenie:  predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľov Branislava a Nadeždy Volkovým, 038 35 Valča 325  ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že pozemky sú pre obec nevyužiteľné, hraničía s pozemkom žiadateľa, je aj oplotený a využívaný. Bol využívaný a zhodnotený právnymi predchodcami žiadateľa  v presvedčení, že im vlastnícky aj patrí. Súčasný právny stav je daný Rozhodnutím o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Valča, ktoré vydal Okresný úrad Martin, katastrálny odbor dňa 11.11.2015 a ktoré nadobudlo  účinnosť  30.11.2015.

  Hlasovanie : Jozef Balek, Peter Hurych, Milan Kulich, Ing. Martin Martvoň, Monika Migátová,  PhDr. Katarína Tomášová, Štefan Varchol

za  prijatie uznesenia:   7   proti:   nikto       zdržal sa hlasovania:  nikto

Obecné zastupiteľstvo Obce Valča  má 7 poslancov.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka