Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Zverejňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad vo Valči.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad Valča:
pracovné dni  v čase

pondelok,utorok, štvrtok 7,30 - 15,30
streda 7,30 - 17,00
piatok 7,30 - 14,00


Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať prostredníctvom nižšie zverejneného tlačiva.

Poštou na adresu:          Obecný úrad  Valča 
                                          038 35 Valča č. 375

Telefón:                             +421434294102
Fax:                                    +421434303409

email:   podatelna@obecvalca.sk, starostka@obecvalca.sk

 

Spôsob  zriadenia povinnej  osoby, jej  právomoci  a kompetencie  a popis  organizačnej  štruktúry

 

Identifikačné údaje
Názov:                                   Obec   Valča
Právna forma:                        obec
Sídlo:                                      Valča 375
PSČ:                                       038  35
IČO:                                        00317021

Obec  Valča  bolo zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

Právomoc a kompetencie obce  sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- ďalšími platnými právnymi predpismi zverejnenými v Zbierke zákonov SR, ktoré sa týkajú obcí,
- všeobecne záväznými nariadeniami vydanými Obcou  Valča

Organizačná štruktúra:

Štatutárnym  zástupcom  obce  je  starosta  obce.

Výkonnou  zložkou  obce  je  obecný  úrad.

Obec  je  zriaďovateľom:

 • Základnej  školy
 • Materskej  školy
 • Školského  klubu  detí
 • školského  zariadenia – školskej  jedálne.

Všetky  vyššie  uvedené  organizačné  jednotky  sú  bez  právnej  subjektivity

 1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
   

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Valča a ich poskytovanie sa riadi zákonom o slobode informácií.

Žiadosti o sprístupnenie informácií  a akékoľvek  iné  žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti  alebo  iné  podania   možno podať:

 • poštou, na adresu  Obecný  úrad,   038 35  Valča 375
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese : podatelna@obecvalca.sk
 • osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade vo  Valči.

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec  Valča  vyzve žiadateľa, aby
v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Valča   žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec  Valča  vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Spôsob  a  výška  úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obcou Valča.          

Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia starostke  obce  Valča
na adresu: 038 35   Valča   375.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce  Valča.  Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

 1. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

  Miesto podania opravného prostriedku je: 
  Obecný  úrad,  038 35  Valča  375

Spôsob podania opravného prostriedku:
Doručiť poštou alebo osobne do podateľne obce  písomné vyhotovenie, resp. podať ústne do zápisnice v podateľni  obce, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce   nevyplýva niečo iné.

Lehota na podanie opravného prostriedku:
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné 

Poznámka:
Miesto a lehota podania opravného prostriedku sa uvádza v poučení rozhodnutia, proti ktorému opravný prostriedok smeruje.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí  obce:
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

 1. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

  Obec  Valča   vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

  O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány  obce - obecné zastupiteľstvo a starostka  obce  v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými predpismi (najmä Štatútom  obce , Zásadami hospodárenia s majetkom obce  Valča, atď.)

  Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zákona č. 71/1967 Zb. zákona  o správnom konaní.

  Lehoty na vybavenie:
  V jednoduchých veciach bezodkladne. V ostatných prípadoch do 30 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju príslušný orgán obce  primerane predĺžiť.

  Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia žiadosti, návrhu a iného podania na obecný úrad.
 2. Prehľad predpisov, pokynov inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
  - zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
  - zákon č. 500/1991 Z.z. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v platnom znení,
  - zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení,
  - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
  - zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení,
  - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
  - zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
  - zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
  - zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení,
  - Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.,
  - zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
  - zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
  - zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
  - zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení,
  - zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení,
  - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
  - zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy v platnom znení
  - ďalšie platné právne predpisy zverejnené v Zbierke zákonov SR týkajúce sa obcí.

  Zbierky zákonov SR sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo   Valči.


Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valča sú zverejnené na internetovej stránke Obce Valča a sprístupnené k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Valči.

 

 1. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník za sprístupňovanie informácií

Obec Valča  v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Fotokópie zo spisov

1 strana čierno-biela formát A4 ................................................ 0,10 €

1 strana čierno-biela formát A4 – obojstranná tlač .................. .0,15 €

1 strana čierno-biela formát A3 .................................................0,20 €

1 strana čierno-biela formát A3 – obojstranná tlač ................... 0,30 €

1 strana farebná formát A4 ....................................................... 0,15 €

1 strana farebná formát A4 - obojstranná tlač ...........................0,20 €

1 strana farebná formát A3  .......................................................0,30 €

1 strana farebná formát A3 – obojstranná tlač .......................... 0,40 €

to isté platí pre výstup z tlačiarne

Nahrávanie na dátové médiá

na CD – 1 ks  .............................................................................0,50 €

Náklady spojené s expedovaním informácií

obálka formát C6 malá  ............................................................. 0,04 €

obálka formát C5 polovičná ....................................................... 0,04 €

obálka formát B4 veľká  ...........................................................   0,08 €

obálka s doručenkou ...................................................................0,10 €

Poštovné poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s. Poskytnutie informácie e-mailom a telefonicky sa nespoplatňuje. Podľa Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne obce.


 

Zverejňovanie informácií

Žiadosť o slobodný prístup k informáciám
 ziadost_o__slobodny_pristup__k___info (2).docx (12.9 kB) (12.9 kB)

Žiadosť o slobodný prístup k informáciám
 ziadost_o__slobodny_pristup__k___info (2).pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

Cestovný poriadok Valča -Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK

Valča- Príbovce a späť 506410_2018-12-09.pdf (50.1 kB)
Valča-Trnovo a späť 506408_2018-12-09.pdf (60.6 kB)

regionálne vysielanie z Turca

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka