Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Valča, okres Martin, Valčianska dolinaHľadať
 
 

Zverejňovanie informácií

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad vo Valči.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad Valča počas pracovných dní v čase:

pondelok, utorok, štvrtok 7:30 - 15:30
streda 7:30 - 17:00
piatok 7:30 - 14:00


Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať prostredníctvom nižšie zverejneného tlačiva.

Poštou na adresu:          Obec Valča 
                                         038 35  Valča 375

Telefón:                            +421434294102
Fax:                                  +421434303409

email:                               podatelna@obecvalca.sk

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.

Identifikačné údaje
Názov:                                   Obec Valča
Právna forma:                        obec
Sídlo:                                     Valča 375
PSČ:                                      038  35
IČO:                                       00 317 021

Obec Valča bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy, t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990.

Právomoc a kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky,
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • ďalšími platnými právnymi predpismi zverejnenými v Zbierke zákonov SR, ktoré sa týkajú obcí,
 • všeobecne záväznými nariadeniami vydanými Obcou Valča.


Organizačná štruktúra:

Štatutárnym zástupcom obce je starosta obce.

Výkonnou zložkou obce je obecný úrad.

Obec je zriaďovateľom:

 • Základnej školy
 • Materskej školy
 • Školského klubu detí
 • školského zariadenia – školskej jedálne.

Všetky vyššie uvedené organizačné jednotky sú bez právnej subjektivity.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Obcou Valča a ich poskytovanie sa riadi zákonom o slobode informácií.

Žiadosti o sprístupnenie informácií a akékoľvek iné žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti  alebo iné podania možno podať:

 • poštou, na adresu: Obec Valča, 038 35  Valča 375
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese: podatelna@obecvalca.sk
 • osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Valči.

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Valča vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Valča žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Valča vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Spôsob a výška úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Obcou Valča.          

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia starostke obce Valča na adresu:

Obec Valča, 038 35  Valča 375.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce Valča. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Miesto podania opravného prostriedku je: 
Obec Valča, 038 35  Valča 375

Spôsob podania opravného prostriedku:
Doručiť poštou alebo osobne do podateľne obce písomné vyhotovenie, resp. podať ústne do zápisnice v podateľni  obce, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné.

Lehota na podanie opravného prostriedku:
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

Poznámka:
Miesto a lehota podania opravného prostriedku sa uvádza v poučení rozhodnutia, proti ktorému opravný prostriedok smeruje.

Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce:
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa § 244 a násl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Obec Valča vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starostka obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými predpismi (najmä Štatútom obce, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Valča, atď.).

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní.

Lehoty na vybavenie:
V jednoduchých veciach bezodkladne. V ostatných prípadoch do 30 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju príslušný orgán obce primerane predĺžiť.

Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia žiadosti, návrhu a iného podania na obecný úrad.

Prehľad predpisov, pokynov inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
 • zákon č. 500/1991 Z.z. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v platnom znení,
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
 • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení,
 • zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení,
 • Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.,
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,
 • zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení,
 • zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy v platnom znení
 • ďalšie platné právne predpisy zverejnené v Zbierke zákonov SR týkajúce sa obcí.


Zbierky zákonov SR sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Valči.

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Valča sú zverejnené na internetovej stránke Obce Valča a sprístupnené k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Valči.

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník za sprístupňovanie informácií.

Obec Valča v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Fotokópie zo spisov:

1 strana čierno-biela formát A4 ................................................ 0,10 €

1 strana čierno-biela formát A4 – obojstranná tlač ................... 0,15 €

1 strana čierno-biela formát A3 .................................................0,20 €

1 strana čierno-biela formát A3 – obojstranná tlač ................... 0,30 €

1 strana farebná formát A4 ....................................................... 0,15 €

1 strana farebná formát A4 - obojstranná tlač .......................... 0,20 €

1 strana farebná formát A3  ...................................................... 0,30 €

1 strana farebná formát A3 – obojstranná tlač .......................... 0,40 €

to isté platí pre výstup z tlačiarne

Nahrávanie na dátové médiá:

na CD – 1 ks  ............................................................................. 0,50 €

Náklady spojené s expedovaním informácií:

obálka formát C6 malá  .............................................................. 0,04 €

obálka formát C5 polovičná ........................................................ 0,04 €

obálka formát B4 veľká  .............................................................. 0,08 €

obálka s doručenkou ................................................................... 0,10 €

Poštovné poplatky sa riadia cenníkom Slovenskej pošty, a. s. Poskytnutie informácie e-mailom a telefonicky sa nespoplatňuje. Podľa Vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v hotovosti do pokladne obce.


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Cestovný poriadok Valča - Martin a späť je v priložených súboroch. Ďalšie spojenia vyhľadáte kliknutím na hlavičku CESTOVNÝ PORIADOK.

regionálne vysielanie z Turca

webygroup
ÚvodÚvodná stránka